Ми знаходимосьПравила конкурсного приймання учнів

 

Графік проведення  тестів для учнів, які вступають до 5 класу  2020-2021 н.р
 

Англійська мова 
 02.06.2021
 15.00 ( 1-3 групи)
 15.30 ( 4-6 групи)
 
Загальний тест
 04.06.2021
 15.00 ( 1-3 групи)
 15.30 ( 4-6 групи)
Тестування проводиться із дотриманням епідеміологічних норм.
Результати за вступними тестами будуть  розміщені на дощці оголошень у ліцеї 08.06.2021р
 До 01.06. батькам у телефонному режимі буде повідомлено номер групи.
Тестування триває 45 хвилин.
 Дитина повинна мати з собою лише ручку.
 
З повагою                
Адміністрація ліцею
Контактний телефон: 80500876957 
Затверджую
                                                                               Директор Наукового ліцею №3
                                                                           Полтавської міської ради
Гринь І.М.          ____________
 
 
 
Правила конкурсного приймання учнів
до Наукового ліцею № 3
Полтавської міської ради
                            2021-2022н.р.
 
 
 
СХВАЛЕНО
на  засіданні педагогічної ради  протокол
№ 5  від 24.12.2020р.
 
 
 
 
 


  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ ІІ-ІІІ ступенів №3 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ - заклад спеціалізованої освіти  ІІ-ІІІ ступенів наукового профілю складається із:
ІІ ступінь – базова освіта наукового спрямування (5-9 класи), термін навчання 5 років, базова освіта наукового спрямування здобувається одночасно з базовою освітою та полягає в набутті здобувачем початкових компетентностей для дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької та раціоналізаторської діяльності
ІІІ ступінь – профільна освіта наукового спрямування (10-12 класи), термін навчання 3 роки, здобувається одночасно з повною загальною середньою освітою та орієнтована на продовження навчання на наступних рівнях освіти.
 
 Мовою освітнього процесу в ліцеї є державна мова.
 
  1. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЛІЦЕЮ

1. Порядок зарахування до Наукового ліцею №3 Полтавської міської ради (далі – Порядок зарахування) складений відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Порядкузарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів, затвердженого наказом Міністерстваосвіти і науки України12 грудня 2019 року № 1553, Статуту Наукового  ліцею №3.
 
 2. Цей Порядок зарахування визначає механізм зарахування вступників до Наукового ліцею №3 Полтавської міської ради(далі – Науковий ліцей №3) для здобуття профільної середньої освіти за денною формою навчання.
 
3. Порядок зарахування, види, форму проведення, кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань із навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, схвалюються педагогічною радою Наукового ліцею №3 та затверджуються директором закладу.
 
4. Зарахування до Наукового ліцею №3 здійснюється відповідно до наказу по закладу, що видається на підставі заяв про зарахування або за результатами конкурсних випробувань, які здійснюються на безоплатній основі.
Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.
Після видання наказу про зарахування за наявності вільних місць зарахування відбувається у порядку надходження заяв. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється на веб-сайті Наукового ліцею №3 упродовж двох робочих днів із дня прийняття відповідного рішення.
 
5. Конкурс проводиться у разі, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у класі (класах) Наукового ліцею №3  з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про повну загальну середню освіту».
Порядок зарахування, зразки завдань конкурсних випробувань та критерії оцінювання оприлюднюються на інформаційному стенді та на веб-сайті закладу не пізніше, ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.
 
6. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним із предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується директором Наукового ліцею.
 
7. Вступники до Наукового ліцею№3 (у разі, якщо кількість поданих заяв вища,  ніж  кількість місць у класі) проходять конкурсні випробування:
До 5 класу:
-  англійська мова (тести);
-  загальний тест (письмово, охоплює вивчений матеріал з курсів «Я у світі», «Природознавство», «Українська мова», «Математика» за 4 клас).
      Вступні випробування з одного навчального предмета для всіх вступників мають відбуватися, як правило, в один день.
Критерії оцінювання конкурсних випробувань додаються (Додатки 1,2).
 
До 10-х класів здійснюється набір на наступні напрямки:
-  інформаційно-технологічний профіль
   (тест з математики та англійської мови);
-  хіміко-біологічний профіль
(тест: хімія+ біологія, тест з англійської мови);
-  профіль іноземної філології
( тест з англійської мови та з української мови).
 
Критерії оцінювання конкурсних випробувань додаються (Додатки 3,4, 5, 6).
Конкурсні випробування спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами відповідного рівня освіти.
Конкурс є публічним заходом, що відбувається з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.
 
Переможці (призери) олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (міського, обласного та Всеукраїнського рівнів)  за профілем навчання приймаються до 10 класів  тільки за результатами співбесіди.
 
8. До початку та впродовж навчального року для зарахування до 6 -11 класів Наукового ліцею №3 за наявності вільних місць додаткові конкурсні випробування проводяться на загальних засадах (у тому самому порядку і за аналогічними завданнями, що й основні) і можуть бути зараховані  учні, які за результатами конкурсних випробувань отримали оцінки, що відповідають високому рівню навчальних досягнень з англійської мови, з математики, хімії та біології чи   української мови( відповідно до профілю навчання).
 
 
3. ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ, ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
 
9. Заяви про зарахування до Наукового ліцею №3 подаються з початку другого семестру 2021року  до Приймальні.
 
10. Батьки вступника, інші його законні представники, подають особисто (із пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) заяву про зарахування, до якої додаються:
- оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності);
- оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
- копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти.
 
11. Вступники або один з їх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають свідоцтва про народження та/або документа про освіту, зараховуються до Наукового ліцею без подання зазначених документів згідно з цим Порядком зарахування.
У разі відсутності свідоцтва про народження для сприяння в його оформленні директор ліцею невідкладно інформує орган опіки і піклування за місцем проживання вступника чи місцезнаходженням закладу освіти.
У випадку відсутності документа про освіту для визначення класу, до якого має бути зарахований вступник, результати попереднього навчання можуть бути встановлені відповідно до пункту 5 Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України 26 березня 2017 року за № 416/30284.
 
12. Конкурс оголошується, якщо  кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць у класі (класах) – 30.
 
13. Рішення про проведення конкурсу оприлюднюється на інформаційному стенді та веб-сайті Наукового ліцею №3  із зазначенням часу і дати проведення конкурсних випробувань та місця проведення відповідно до розкладу.
 
14. Вступники, які не з’явилися на конкурсні випробування з поважних причин (хвороба, смерть близьких, стихійне лихо тощо), подають відповідну довідку, на підставі якої їм надається право участі в додаткових вступних випробуваннях, терміни проведення яких визначає конкурсна комісія. Для вступників, які без поважних причин не з’явилися на конкурсні випробування, додаткове вступне випробування не проводиться.
 
15. За результатами конкурсних випробувань право бути зарахованими на особливих умовах мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Конкурсна комісія рекомендує їх до зарахування за умови успішного складання вступних випробувань.
 
16. До аудиторій, визначених для складання конкурсних випробувань, допускаються лише вступники, члени предметної комісії .
 
17. Перевірена письмова робота повинна містити підпис учителя, який перевіряв, та кількість набраних балів. 
 
18. Результати конкурсного випробування оформляються у вигляді протоколу предметної комісії, який підписується всіма членами предметної комісії. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три робочі дні після його проведення.
 
19. Діти,  які згідно з рейтингом рекомендовані до зарахування до Наукового ліцею на підставі  рішення  конкурсної  комісії  наказом директора  не пізніше 28.08.2021р зараховуються до Наукового  ліцею №3 Полтавської міської ради.
 
20. Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються на дошці оголошень у приміщенні Наукового ліцею №3.
 
21. Письмові роботи учасників конкурсу, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у Науковому ліцеї №3 не менше одного року. Місце їх зберігання визначає директор ліцею.
 
4. ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЇ, АПЕЛЯЦІЙНІ КОМІСІЇ
 
22. Учасник конкурсу (один із батьків чи інший законний представник), який не згоден із рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до голови апеляційної комісії. Апеляційна комісія розглядає апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів із дня її надходження та ухвалює обґрунтоване рішення. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань під час розгляду апеляційної скарги забороняється.
 
23. Апеляційна комісія має право:
1) залишити рішення конкурсної комісії без змін;
2) змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників);
3) визнати результати конкурсу недійсними.
У випадку визнання результатів конкурсу недійсними заклад організовує конкурс повторно.
 
 

Додаток 1 Критерії оцінювання загального тесту, зразок тесту (4клас)

Додаток 2 Критерії оцінювання та зразок тесту з англійської мови (4 клас)

Додаток 3  Критерії оцінювання та зразок тесту з математики(9 клас)

Додаток 4  Критерії оцінювання та зразок  тесту з англійської мови (9 клас)

Додаток 5  Критерії оцінювання та зразок  тесту з української мови (9клас).

Додаток 6  Критерії оцінювання та зразок тексту з хімії (9 клас) Директор Наукового ліцею № 3                                                        І.ГРИНЬ
 

http://pedpresa.com             http://mon.gov.ua             http://zno-kharkiv.org.ua/